نحوه تعویض دایورتور فشاری محصول حمام توکار ورونا، به نسل جدید دایورتور فشاری